Az Alapítvány célkitűzései

RÉSZLET A
LÜKŐ GÁBOR ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KULTÚRA- ÉS TÁRSADALOMKUTATÁSÉRT
ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

Lükő Gábor gyermekei mint Alapítók, édesapjuk dr. Lükő Gábor Kossuth-díjas néprajz-, népzene- és társa-dalomkutató szellemi hagyatékának megőrzése, munkásságának szélesebb körű megismertetése és tudomá-nyos módszertani eredményeire alapozó új kutatások támogatása érdekében

ALAPÍTVÁNYT

hoznak létre a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-aival, valamint az 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezé-seivel összhangban.

1. §
Az Alapítók

ARDAI GÉZÁNÉ SZ. LÜKŐ KLÁRA

TAMÁSI LÁSZLÓNÉ SZ. LÜKŐ PIROSKA

LÜKŐ GÁBOR JÁNOS


2. §
Az Alapítvány neve

LÜKŐ GÁBOR Alapítvány a Magyar Kultúra- és Társadalomkutatásért

Rövidített elnevezése:
Lükő Gábor Alapítvány

4. §
Az Alapítvány célja

A négy évvel ezelőtt elhunyt Kossuth-díjas néprajz- és társadalomkutató, Lükő Gábor, a magyarság, a ha-gyományos paraszti kultúra és a Kárpát-medence népi műveltségének elkötelezett kutatója volt. Lükő Gá-bor szellemi hagyatéka felöleli a magyarság és a keleti rokon népek, valamint a magyarság környezetében élő népcsoportok kulturális kölcsönhatásának mélyreható vizsgálatát a nyelv, a népművészet, a szöveg- és ze-nefolklór, a település- és művelődéstörténet szempontjából.

Követendőnek tartjuk, és külön hangsúlyozzuk annak a szemléletnek a kiemelkedő jelentőségét, mely a ma-gyar kultúra szellemi egységét hirdette. Különösen fontosnak tartjuk Lükő Gábor módszertani eredményei-nek alkalmazását a magyar és közép-európai kultúra- és társadalomkutatásban.

Több tudományág kiemelkedő képviselőinek egyöntetű állásfoglalása alapján a következőkben összegezhető röviden e szellemi örökség módszertani hozadéka: a teljességre törekvés a társadalomkutatásban, a külön-böző tudományágak közötti együttműködés, az eredmények társaslélektani (szociálpszichológiai) kiértékelé-se, a kultúra, (nép)művészet, társadalmi szabályok, szokások változásainak történeti fejlődésükben és interetnikus kölcsönhatásukban való vizsgálata.

Az alapítvány elsődleges célja, hogy Lükő Gábor szellemi örökségét megőrizze, továbbvigye és beépítse a hazai közgondolkodásba.

1. Lükő Gábor szellemi hagyatéka igen jelentős mennyiségű kéziratot, elemző rajzot, kiállítási tablót, tudományos feljegyzést, népdallejegyzést és levelezést, valamint a vele folytatott beszélgetések, ké-szített interjúk hang- és videofelvételeit foglalja magában. A hagyaték megőrzéséhez és közzététel-éhez akövetkező gyakorlati feladatok megvalósítását tartjuk fontosnak: támogatni és megvalósíta-ni Lükő Gábor hagyatékának katalogizálását, archiválását, tudományos feldolgozását és megjelen-tetését.

2. Lükő Gábor teljes életművének kiadása, dolgozatainak újraközlése.

3. Középtávú célkitűzés az új szempontú társaslélektani (magyar szociálpszichológiai) alapozottságú és interdiszciplináris kultúra- és társadalomkutatás ösztönzése, kutatószemináriumok és műhely-munka szervezése, különösképpen középiskolás diákok és egyetemi hallgatók részvételével, pályá-zatok kitűzése, szakdolgozatok, doktori munkák támogatása és tudományos publikációk megjelen-tetése.

4. Támogatni kívánjuk pedagógiai módszertani füzetek kidolgozását gyakorló pedagógusokkal együttműködve. Fontos feladatnak tartjuk a magyar folklór és népzene, a tárgyi néprajz, a határon inneni és túli magyarság népi kultúrájának, valamint történelmének megismertetése és az oktatásba való szerves beillesztésének előmozdítását.

5. Hosszabb távú célkitűzés az új szemléleti alapon álló tankönyvek (ének-zene, magyar irodalom és nyelvtan, népművészet, népismeret-néprajz, történelem) kidolgozásának elősegítése, gyakorló osztá-lyokban való felmérése, tesztelése, pedagógiai és tudományos módszertani fórumokon történő meg-vitatása, s az iskolai oktatásba történő bevezetése.

 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.