A Lükő Gábor Alapítvány állásfoglalása
 
Dokumentum letöltése .pdf formátumban: Letöltés...
 
 
A LÜKŐ GÁBOR ALAPÍTVÁNY ÁLLÁSFOGLALÁSA

Halmy Györgynek a Kossuth-díjas Dr. Lükő Gáborról készített filmjeiről
 
Dr. Lükő Gábor, a kilenc évvel ezelőtt elhunyt Kossuth- és Bethlen Gábor-díjas folklór- és néprajzkutató hosszú élete során rendkívüli, Bartók, Kodály és Karácsony Sándor tudományos teljesítményéhez fogható életművet alkotott. Nemcsak elkötelezett folytatójává vált az általuk megkezdett munkának, de a magyarságkutatás más területein is új utakat tört: többek között megvetette a magyar és urál-altaji összehasonlító folklorisztika és jelképtudomány alapjait; kidolgozta a modern társaslélektani alapozottságú néplélekkutatás módszertanát, és korszakos jelentőségű néprajztudományi műveket alkotott.

Dr. Lükő Gábor életművének csak kisebb része jelenhetett meg életében, mert a kommunista kultúrpolitika félreállította, így munkáinak jelentős része még kiadás előtt áll. Munkásságának eddig napvilágot látott írásaiból is egy lenyűgöző ismerettömeget összegző pálya bontakozik ki, amelyet a hatalmas erudíción, a legszigorúbb tudományos következetességen és tudósi alázaton kívül Dr. Lükő Gábor kivételesen szilárd, legendásan hajlíthatatlan jelleme, mély keresztyén hite, s az embertelen korszakokban is megőrzött embersége hitelesítenek.

A Lükő Gábor Alapítvány a Magyar Kultúra- és Társadalomkutatásért kuratóriumának tagjai és az Alapítvány baráti köre éppen ezért mély megdöbbenéssel fogadta azt a hírt, hogy a Dr. Lükő Gáborral 2000-ben készült, mintegy 25 óra terjedelmű interjúanyag felhasználásával Halmy György három, buddhista koncepciójú filmet készített – 1. Az Úristen különös kegyelme magyarrá tett; 2. Isten igazsága egy és azt világosan fel kell mutatni; 3. Egy pillanat és minden más lesz (a sorozatcím mindhárom filmnél azonos: Lükő Gábor élete és munkássága – A magyar lélek arcai) –, amelyekben Lükő Gábor életművét és hitbeli meggyőződését meghamisítva, azt valójából kiforgatva, az idős tudós buddhista megvilágosodását sugallja. Tudomásunk van róla, hogy Halmy György az említett interjúsorozat felvételekor nem lehetett jelen Dr. Lükő Gábor lakásán, mert alapítványunk névadója határozottan kitiltotta őt a lakásából a magyar kultúráról vallott, számára elfogadhatatlan nézetei miatt.

Szakmailag elfogadhatatlannak és a Kossuth-díjas tudóshoz méltatlannak tartjuk, hogy munkásságát és nézeteit a nagyközönség számára – a Lükő-interjúanyagból önkényesen kiválogatott részletekkel – Mireisz László buddhista tanító magyarázza, akinek nincs a lükői életműhöz kapcsolódó tudományos munkássága. Halmy György filmjeiben a Lükő Gábortól vett interjúrészleteket döntően a Mireisz László-féle meghamisító kommentárok kapcsolják egybe, ezek határozzák meg a filmek alapkoncepcióját és mondanivalóját. A Dr. Lükő Gáborral a 2000. évben készült interjúanyag tendenciózusnak vélhető vágásai és a buddhista tanító kommentárjai a lükői életmű buddhista fogantatását, Lükő Gábor buddhista megtérését sejtetik, néhol pedig határozottan állítják. A filmben nem szerepel tájékoztatás arról, hogy ezek a magyarázatok Lükő Gábor tudtán kívül, nem az interjúsorozat felvételének idején készültek, hanem több évvel Lükő Gábor halála után. A Halmy György filmjeiben rövidebben szintén megszólaló Dr. Kríza Ildikó és Dr. Tánczos Vilmos neves néprajzkutatók azonban valóban közreműködtek a Lükő Gábor-interjúanyag elkészítésében. Őket ismerte és becsülte az idős tudós, mindig szeretettel fogadva őket a lakásán. Nagymértékben félrevezető a három filmben meghatározó súllyal jelenlévő buddhista tanító és a hozzá képest csekély, illetve elhanyagolható megszólalási lehetőséget kapott tudós néprajzkutatók együttes szerepeltetése, hisz csak a végefőcím alatt tüntetik fel a három kommentátor nevét és foglalkozását. A filmek súlyos szakmai hibája továbbá, hogy a megszólalók személye nem azonosítható, ami személyiségi jogokat is sérthet.

Lükő Gábor gyermekei a kapcsolódó nyilatkozatuk mellékletében részletesen kimutatták a filmbeli kommentárok azon részeit, amelyekben a rendező és a buddhista kommentátor félreértelmezik, torzítják, illetve meghamisítják édesapjuk hitelveit, nézetrendszerét és tudományos munkásságának vonatkozó eredményeit.

Miután a Lükő Gábor Alapítvány elsődleges célja, hogy Lükő Gábor szellemi örökségét megőrizze, hitelesen továbbvigye és beépítse a hazai közgondolkodásba, ezért a fenti filmek torzító szemléletét, tendenciózusnak vélhető, meghamisító beállításait és kommentárjait elfogadhatatlannak tartjuk, és a következő állásfoglalást tesszük:

Halmy György említett három filmje súlyosan meghamisítja és torzítja Dr. Lükő Gábor publikált és kéziratos életművében foglalt állításokat, tudományos téziseket. Szakmailag megalapozatlan és tudománytalan megközelítése rendkívül ártalmas a lükői szellemi örökségre, egyúttal súlyosan sérti alapítványunk névadójának jó hírnevét, kegyeleti és személyiségi jogait.

Alulírottak mint a Lükő Gábor Alapítvány kuratóriumának tagjai Halmy György filmjeinek szerkesztését, szakmai nívóját, mondanivalóját és rendezői koncepcióját elfogadhatatlannak tartjuk, és a tudományos közösségekhez, valamint a szélesebb nyilvánossághoz fordulunk, hogy e filmek megtévesztő tartalmáról tájékoztatást adjunk, s egyúttal védjük Dr. Lükő Gábor tudományos hitelét, jó hírnevét, kegyeleti és személyiségi jogait.


Budapest, 2010. október 21.
 
 

 
Ardai Gézáné Lükő Klára
zenetanár
 
Barna B. Péter
emeritus professzor, az MTA doktora,
Laureatus Academiae

Gyulai Árpád
tanár

Heilig Balázs
néprajzkutató

Kádár György PhD
népzenekutató

Keményné Bánfi Magdolna
tanár

Pozsgai Péter PhD
történész, az Alapítvány elnöke

 


 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.