Lükő Gábor élete - Oldal 7
Tartalomjegyzék
Lükő Gábor élete
Lükő Gábor (1909-2001)
Gyermekévei
Egyetemi évek és romániai tanulmányútja
A moldvai magyaroknál
Társaslélektan
A magyar lélek formái
Társaslélektani Intézet és a Magyar-Román Társaság
Múzeumról múzeumra
Minden oldal

A magyar lélek formái

Lükő tudományos módszertana a Gusti-féle monografikus szociológia után a társaslélektanban teljesedett ki. Ez már érezhető A magyar lélek formái (Exodus, Budapest, 1942) című úttörő munkáján, amely mind a mai napig alapműve a magyar népköltészetben és népművészetben megjelenő jelképek értelmezésének. Ebben a munkájában a magyar néplélek különböző folklóralkotásokban való megnyilvánulásai már a keleti, urál-altaji népek kulturális örökségével összefüggésben jelentek meg, összehasonlító anyagon mutatva be a rokonságot és a kölcsönhatásokat.
Karácsony Sándor így méltatta tanítványa talán mind a mai napig legnagyobb hatású munkáját: „Nagyjelentőségű eredménye munkájának a magyar nép szimbólumrendszerének felfedezése. A népköltészet és népi képzőművészet szimbólumai azonosak, az építészet és a zene azonban külön világ. L[ükő] aprólékos gonddal dolgozza fel mindezeket, megállapítva törvényszerűségeiket. Legismertebb volt közülük a régi magyar népi zene. A pentaton hangközök szabályosságának és a parlando-rubato társaslélektani hátterének felkutatása azonban egészen L[ükő] érdeme. Ezen a területen elődei nem voltak. Teljesen ismeretlen területet hódított meg a néplélektan számára a népi építőművészet feldolgozásával is. A népköltészet szimbólumait sem ismerte eddig a szakirodalom, s amennyiben foglalkozott vele, egyoldalúan sexualis erotikát látott benne. L[ükő] érdeme, hogy csaknem kimerítő teljességében összegyűjtötte a népköltészet jelképeit, kimutatta egyetemes jelentésüket, s ennek társaslelki gyökereit is meglelte a mitoszok erotikájában. A népművészet jelképeit azonosnak találta a népköltészetével, s azzal együtt tárgyalta. Ábrázolásmódját viszont külön fejezetben fogta vallatóra, s megállapította, hogy a perspektivikus térszemlélet hiánya, az aránytalanság és az aszimetria jellemzik. Külön érdeme L[ükő]nek az összehasonlító módszer állandó alkalmazása.”[5]

--------------------------------------------------------------------------------

[5] Karácsony Sándor Magyar demokrácia. Exodus. Budapest, 1945. 106–107. 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.